پروژه واکاکرویتز ۵۲

اتمام پروژه : ۸ روز
مکان : تهران – دیباجی جنوبی
مهندس : عابدی

پروژه اجرایی پروفیل واکاکرویتز ۵۲ واقع در دیباجی جنوبی