پنجره دوجداره وین تک

پروژه  پروفیل وین تک

اتمام پروژه : ۷ روز
مکان : بنی هاشم
مهندس : فشارکی

پروژه اجرایی  دو جداره پروفیل وین تک واقع در بنی هاشم تهران