ساخت پنجره دو جداره  دورو لمینت

اتمام پروژه : ۵ روز
مکان : شهید عراقی
مهندس : موئدی

پروژه پنجره دوجداره واقع در شهید عراقی