پروژه آلومینیوم آکپا th60 یوسف اباد

پروژه آلومینیوم آکپا th60 در یوسف آباد

اتمام پروژه : ۹ روز
تهران – یوسف آباد
مهندس : آقای غزالی

پروژه اجرایی واقع در یوسف آباد پروفیل آلومینیوم آکپا