پروفیل آکپا Th60و MTS143

اتمام پروژه : ۶ روز
مکان : شیخ فضل الله جنوب
مهندس : پروژه دکتر پالار

پروژه اجرایی  پروفیل آکپا Th60و MTS143 واقع در شیخ فضل الله جنوب