پروژه گیلاوند پروفیل آلومینیوم ts115

اتمام پروژه :۵ روز
مکان : گیلاوند
مهندس : کولانی

پروژه اجرایی پروفیل آلومینیوم پروفیل ts115 یراق الات لیفت gu واقع در گیلاوند