پنجره دو جداره آلومینیوم th78
پنجره دو جداره آلومینیوم th78

 پنجره دوجداره آلومینیوم استفاده شده از پروفیل Th78,ts115

اتمام پروژه : ۱۲ روز
مکان : آیت الله کاشانی
مهندس : رزمی

پروژه پنجره دو جداره پروفیل Th78,ts115 واقع در آیت الله کاشانی