پنجره دو جداری آلومینیومی
پنجره دو جداری آلومینیومی
پنجره دو جداری آلومینیومی
پنجره دو جداری آلومینیومی
پنجره دو جداری آلومینیومی

پروژه پروفیل پنجره دوجداره آلومینیوم استفاده شده از پروفیل آلومینیوم آکپا TH60 و TS143

اتمام پروژه : ۱۲ روز
مکان : محدوده سایت طالقان
مهندس : شعبانی

پروژه پنجره دو جداره پروفیل آلومینیوم آکپا TH60 و TS143 واقع در محدوده سایت طالقان