پنجره دو جداری آلومینیومی
پنجره دو جداری آلومینیومی
پنجره دو جداری آلومینیومی
پنجره دو جداری آلومینیومی
پنجره دو جداری آلومینیومی

 پنجره دوجداره آلومینیوم استفاده شده از پروفیل آلومینیوم آکپا TH60 و TS143

اتمام پروژه : ۱۲ روز
مکان : محدوده سایت طالقان
مهندس : شعبانی

پروژه پنجره دو جداره پروفیل آلومینیوم آکپا TH60 و TS143 واقع در محدوده سایت طالقان