پنجره دوجداره upvc شهرک نفت

 پنجره دوجداره ویستابست یکرولمینت شهرک نفت

اتمام پروژه : ۸ روز
تهران – شهرک نفت
مهندس : اسعد

پروژه اجرایی پنجره دوجداره پروفیل ویستابست یکرولمینت واقع در شهرک نفت تهران