پروژه پنجره دوجداره پروفیل واکاکرویتز سری ۵٢

پروژه پنجره دوجداره پروفیل واکاکرویتزسری ۵۲

اتمام پروژه :۹ روز
مکان : میدان سپاه
مهندس : فتحی پور

پروژه اجرایی واقع در میدان سپاه- پروفیل واکاکرویتز سری ۵۲