پروژه واکاکرویتز سری 52 پردیس

پروژه پردیس  واکاکرویتزسری ۵۲

اتمام پروژه :۱۰ روز
مکان : پردیس
مهندس : فهیمی پور

پروژه اجرایی پروفیل واکاکرویتز سری ۵۲ واقع در پردیس