پروژه پنجره دوجداره  جام بالکن

اتمام پروژه : ۸ روز
مکان : تهران
مهندس : کار گروه مهندسی صابری

پروژه جام بالکن واقع در تهران