پروژه  پروفیل آلومینیوم اکپا ترمالبیریک

اتمام پروژه : ۸ روز
مکان : دماوند
مهندس : اقای موسوی

پروژه اجرایی  دو جداره پروفیل اکپا ترمالبیریک سری th60