پروژه آلومینیوم ترمال بریک

اتمام پروژه : ۸ روز
مکان : دماوند شهرک محمودیه
مهندس : تقی پور

پروژه آلومینیوم ترمال بریک واقع در دماوند شهرک محمودیه